بررسي عوامل تاثيرگزار بر طراحي گرافيك يك بسته بندي موفق

بررسي عوامل تاثيرگزار بر طراحي گرافيك يك بسته بندي موفق

عليرضا رضايي، كارشناس ارشد گرافيك، عضو هيئت علمي آموزشكده فني دختران الزهرا شهركرد

سودابه ساماني فر، كارشناس ارشد پژوهش هنر، مدرس گروه گرافيك آموزشكده فني دختران شهركرد، ايران
سوسن ساماني فر، كارشناسي ارشد گرافيك،تهران، ايران.

چكيده :

بسته بندي نقش مهمي در فروش يك محصول و موفقيت در صادرات و واردات به بازار جهاني دارد و اين مساله با افزايش توليد كالاها و فروش غير قابل انكار است. طراحي بسته بندي با تصاوير مناسب ميتواند موجب موفقيت محصول مشابه با ساير رقبا قرار گيرد و اين مساله اي است كه ايران را با چالشهاي بسياري زيادي برخوردار كرده است.در يك بسته بندي، تصاوير زيبا و رنگارنگ ميتواند مشتريان را جذب كند و ميتواند مردم را در خريد يك محصول خوب و وسوسه انگيز حتي براي يك بار نيز تحريك كند و اين موضوع اهميت كاربرد يك عكس را ضروري مينمايد.علاوه بر اين اگر تصاوير و طرحها در بسته ها به عنوان يك فرآيند تعريف شده و پيوسته وجود داشته باشد، ميتواند به نام تجاري آن محصول تبديل شود.در اين وضعيت، تمايل به خريد در مصرف كنندگان از طريق طراحي گرافيك بسته بندي بوجود ميآيد.

اين پژوهش به روش كيفي و مطالعات كتابخانه اي و مشاهده اي انجام گرفته است و به بررسي اين موضوع ميپردازد كه چه عواملي در طراحي بسته بندي محصولات از اهميت جدي برخوردارند و در تصميم خريد مصرف كنندگان ميتوانند تاثير داشته باشند.نتايج يافته هاي پژوهش نيز نشان ميدهد كه براي رسيدن به اهداف ارتباطي موثر، عناصر بصري و اطلاعاتي به همراه دانش روانشناسي مصرف كننده بايد مورد توجه قرار بگيرد تا توليدكنندگان پاسخ مصرف كننده به بسته هاي خود را درك كنند و طراحان گرافيك بتوانند بسته بندي هايي با قابليت هاي بالا در فروش به بازار عرضه نمايند.

1- مقدمه :

بسته بندي به عنوان يكي از ابزارهاي مهم بازاريابي شناخته ميشود و شركتها و دولتها براي افزايش توان رقابتي خود در بازارهاي داخلي و خارجي از آن سود ميبرندو طراحان بسته بندي تلاش مي نمايند تا با تحريك ابعاد بصري و ادراكي مشتريان تصميم به خريد آنان را افزايش دهند. يك بسته بندي مناسب قادر است نقش خود را به صورت فروشنده خاموش به خوبي ايفا كند.با توجه به آنكه بسته بندي فقط در قلمرو توليد قرار ندارد، بلكه در حيطه امر بازاريابي نيز قرار ميگيرد، تصميم گيري درباره نحوه انجام آن وظيفه مشترك مديران توليد و بازاريابي ميباشد.امروزه هنر بسته بندي در دنيا به عنوان يك علم مطرح است كه كشورهاي توسعه يافته با آگاهي از آن، محصولات توليدي خود را با بهترين روشهاي بسته بندي در بازارهاي جهاني عرضه ميكنند.طراحي بسته بندي يكي از بخش هاي مهم تبليغات هنر است و نقش مهمي در روند اقتصادي جوامع دارد.در صادرات محصولات، قضاوت بر اساس طراحي خوب بسته بندي صورت ميگيرد نه تنها كيفيت محصولات. اهميت طراحي و نقش بسته بندي به عنوان ابزاري جهت برقراري ارتباط با مصرف كننده دائما در حال رشد ميباشد كه جهت تحقق اهداف ارتباطي، لازم است اطلاعات كافي در رابطه با نيازها و خواسته هاي مصرف كننده توسط طراحان و توليدكنندگان كسب شود.طراحي و تصوير، ساختار، آرم و رنگ نقش مهمي در شكل دادن به شخصيت و قابليت بسته بندي دارد؛ اما صنعت داخلي ما توجه جدي به اين مساله ندارد و اين امر موجب ضعف در بازار فروش و خريد جهاني شده است و مصرف كنندگان ما به سمت خريد محصولات خارجي كه حتي گاها داراي تنها طراحي گرافيك قوي است گرايش و تمايل از خود نشان ميدهند.از همين روي در اين پژوهش به مطالعه عوامل اصلي در طراحي بسته بندي پرداخته ميشود تا علاوه بر دست يافتن به رويكردهاي انتخاب تصوير و طراحي آن بر روي محصولات بسته بندي به يك نتيجه ي موثر و كارآمد براي رفع مشكل موجود پرداخته شود.

2- بسته بندي

به اعتقاد كاتلر و آرمسترانگ )2008(، بسته بندي محصول، شامل كليه فعاليتهاي طراحي و توليد يك ظرف يا لفاف براي يك كالا است و سه وظيفه اصلي بر عهده دارد:محافظت از محتويات بسته، تامين اطلاعات و متمايز كردن محصول از ساير ماركها از طريق جلب توجه مصرف كننده كه موجب سهولت استفاده از آن نيز ميگردد, Kotler( )2008. افزايش جهاني سازي، اهميت مبحث بسته بندي را بيش از پيش آشكار ميسازد و توجه و بازانديشي در سازوكارهاي آن را ضرورتي غيرقابل انكار معرفي مينمايد )2005,yang & Raghubir(. همچنين بررسي هاي مختلف نشان ميدهد، بسته بندي يكي از مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر تصميم مصرف كنندگان به هنگام خريد است)استيري،1386(.

بسته بندي يكي از زيرمجموعه هاي بازاريابي است كه معنا و مفهوم آن در تجارت ما به خوبي نهادينه نشده است.در حاليكه كمتر پديده ارتباطي مانند بسته بندي، دو ويژگي جاذبه فردي و اجتماعي را به طور هم زمان دارد.بسته بندي ماهيتا يك حامل است كه ميتواند وظيفه محافظت كالاي بسته بندي شده را در مقابل عوامل تخريب انجام دهد و علاوه بر آن، قابليت حمل و نقل را براي هر كالايي فراهم سازد.در واقع آنچه محصول را ميسازد، بسته بندي است)ابراهيمي،1388(.

3- نقش بسته بندي در صادرات

تبليغات از ابزار اصلي بازاريابي است و بسته بندي حلقه ي تكميل كننده زنجيره ي صادرات است.لذا بسته بندي اهميت فزايندهاي از نفوذ به بازارهاي پررقابت امروزي دارد.در سالهاي اخير با وجود پيشرفت هايي كه در صنعت بسته-بندي، طراحي بسته بندي و مواد مورد استفاده در آن به وجود آمده است، زمينه بسيار مناسبي براي صادرات و عرضه محصولات فراهم شده است اما با اين وجود هنوز بخش زيادي از كالاهاي صادراتي غيرنفتي كشور به صورت فله يا با بسته بندي نامناسب عرضه ميشود)مشرف،1382(.

توسعه صنعت بسته بندي ميتواند ارزش افزودهي بسياري براي اقتصاد ملي به ارمغان آورد و اشتغال بيشتري در جامعه ايجاد كند. لذا توجه به اين صنعت از سوي بخش هاي دولتي و خصوصي ضرورت دارد و به طور مستقيم با رشد درآمد ارزش حاصل از صادرات ارتباط دارد. توليدكنندگان بخش خصوصي كه نياز به گسترش بازارهاي فروش در داخل و خارج از مرزها دارند، ميبايست به طراحي بسته بندي و ارائه مناسب كالاها توجه بيشتري مبذول نمايند )سلطاني،1374(. امروزه بسته بندي بيش از هر موضوع ديگري براي يك صادركننده موفق اهميت دارد و اهميت آن براي بازارهاي خارجي به مراتب از بازارهاي داخلي بيشتر است. به همين دليل براي بسته بندي، اصول و قواعدي تنظيم شده كه هر فروشنده به طور كلي و هر صادركننده به طور خاص، جهت موفقيت خود بايستي به آن-ها توجه نمايد)رحمتي،1385(.

4- ابعاد بسته بندي

بر طبق نظر اسميت، شش متغير وجود دارد كه بايستي توسط توليدكنندگان و طراحان امر بسته بندي مورد توجه قرار گيرد، اين شش متغير عبارتند از فرم، شكل، اندازه، رنگ، گرافيك، مواد اوليه و طعم و مزه) Smith 2000 ,Riethmuller&( بر همين اساس، كاتلر در سال2005 شش جز را به عنوان اركان بسته بندي بيان نمود كه عبارتند از اندازه، فرم، شكل، ماده، رنگ و نام تجاري )2005 ,Kotler &Armestrong( ويلا و آمپرو در سال 2007 اجزاي ساختماني و گرافيكي را به عنوان دو ركن و جز اصلي بسته بندي معرفي نمودند)2007 ,Vila &Ampuero(و ريتي و برور اركان و اجزا بسته بندي را به دو گروه شفاهي و بصري تقسيم نمودند )2000 ,Rettie& Brewer(.

در مطالعات صورت گرفته تخمين زده شده است كه 73 درصد از تصميمات خريد، در نقطه فروش گرفته ميشود و طراحي بسته بندي نقش كليدي در نقطه فروش ايفا ميكند.به دليل حق انتخاب مشتري در برابر خريد محصولات، لذا توجه به سلايق بصري و خواسته هاي وي، از ظاهر محصول گرفته تا بسته بندي و كيفيت چاپي آن از اهميت ويژه اي برخوردار است به همين دليل است كه از طرح بسته بندي با عنوان »فروشنده درقفسه« نام برده شده است.  )استيري،1386(. بنابراين، از آنجايي كه بسته بندي نخستين مرحله از برخورد مشتريان با محصول ميباشد وجود طراحي، رنگ، تناسب محصول با بسته بندي از عواملي در جهت ارتقا كيفي محصول به شمار مي رود)رحمتي،1386 (چهار عنصر مهم بسته بندي، اصولا بر تصميمگيري هر مصرف كننده تاثير ميگذارد كه ميتوان آنها را به دو گروه مجزا، عناصر بصري و اطلاعاتي طبقه بندي كرد.

عناصر بصري شامل تصاوير، اندازه و شكل بسته هايي كه بيشتر بر تصميم گيري و احساسات مشتري تاثير ميگذارند و عناصر اطلاعاتي مربوط به ارائه اطلاعات و فناوريهاي استفاده شده در بسته بندي هاست كه از جنبه شناختي حائز اهميت ميباشد و موجب تاثير شناختي بر روي مشتري مي گردد)2010 ,Estiri&Hasangholipour&Yazdani(يكي از شاخص هاي ديگري كه در اين قسمت مي تواند مورد توجه واقع گردد، توجه به زيبايي بسته بندي است كه با نحوه چاپ آن ارتباط نزديكي دارد.جنبه تزييني و زيبايي بسته بندي، در ارتباط با نيازهاي احساسي كاربر تعريف ميشود و حاصل آن پاسخگويي به نيازهاي والاي روحي مخاطب است)حكيمي طهراني،1388(.

خصوصيات كلي بسته بندي ميتواند مويد اصالت محصول باشد. قضاوت در مورد كيفيت محصول عميقا تحت تاثير خصوصياتي است كه بسته بندي، آن را منعكس ميكند. طراحي بسته بندي بايد با نيازهاي خاص هر بازار منطبق شود تا بيشترين اثر بخشي را در پي داشته باشد) ابراهيمي،1388(. خيلي از خريداران و مصرف كنندگان به نيت خريد محصول خاصي وارد فروشگاه نميشوند و اگر در اين ميان كالايي با عنصر جاذبي به نام بسته بندي به سليقه زيبايي شناسي ايشان پاسخ دهد و اطلاعاتي مانند شناسنامه محصول را در اختيار خريدار داخلي و خارجي قرار دهد، مي تواند به عامل مهمي در خريد محصول تبديل شود.

شناخت ويژگيها و هويت محصول همراه با در نظر داشتن روانشناسي خريداران در بازار هدف، بايد در كانون توجه طراحان بسته بندي قرار گيرد. آنان بايد بتوانند توازن صحيحي ميان استفاده از عناصر سنتي، با رنگ و بوي ملي يا محلي و استفاده از روش هاي مدرن و جهاني طراحي برقرار كنند و همراه با در نظر داشتن مسئوليت و تعهد هنري در حفظ و اشاعه ارزشها و سنتها، فراموش نكنند كه هدف اصلي طراحي بسته بندي، فروش بهتر و نماياندن صحيح محتوي به مخاطبين است )اختربروجني،1380(.بر مبناي مطالب ارائه شده در خصوص عوامل موثر در بسته بندي، شاخص هاي اساسي به صورت ذيل مطرح ميگردد)جدول1(.

5- رنگ در بسته بندي

در روانشناسي مدرن، رنگ يكي از معيارهاي اندازه گيري و تشخيص شخصيت است، زيرا هر رنگ اثر رواني و جسمي متفاوتي دارد و رنگ ممكن است نشان هاي از وضعيت ذهني و فيزيكي باشد.اين موضوع با پيشرفت در دانش فيزيولوژي و روانشناسي ثابت شده است)1966:4,Kimura(.واضح است كه رنگها بر انسان هاي باستاني اثر گذاشته اند و در100سال اخير، زماني كه صنعت رنگ در بالاترين موقعيت قرار دارد، اين اثرات دوبرابر شده و در تمام جنبه-هاي زندگي ما نفوذ كرده است.برخي روانشناسان معتقدند رنگهاي مورد علاقه براي مردم ميتوانند ويژگيهاي شخصيشان را نشان دهند و اين باعث ميشود كه كار طراحان گرافيك دشوار شود زيرا آنها بايد نياز تمام شخصيت-ها را برآورده كنند تا سهمي در بازار خريد محصول داشته باشند و طراح بايد دانش كافي براي انتخاب يك رنگ داشته باشد)1965:33 ,Gazzinga&Bogen(.

استفاده از رنگ به عنوان يك نشانه بر روي بسته بندي ميتواند به طور بالقوه ارتباط قوي، به خصوص هنگامي كه به يك نام تجاري خاص منحصر به فرد است، داشته باشد. با اين حال، مردم در فرهنگ هاي مختلف در معرض ارتباطات رنگي مختلف قرار ميگيرند و ترجيحات رنگ بر اساس فرهنگ خودشان را ايجاد ميكنند. بنابراين بازاريابان بايد رنگ را به عنوان بخشي از استراتژي خود در نظر بگيرند. به اين ترتيب، رنگ آميزي لوگو، بسته يا طراحي محصول در يك بازار نسبت به ديگر محصولات را فقط بايد با درك دقيقي از نحوه تركيب رنگها در هر مكان در نظر گرفت)2000:5,Madden(.

6 – طراحي گرافيكي

طراحي گرافيكي بسته بندي يكي از زيرمجموعه هاي گرافيك كاربردي است كه ميتواند از رويكردهاي تبليغاتي در نظر گرفته شود.طراحي بسته بندي به طور همزمان هنر و فنآوري را اعمال ميكند تا اثر قابل توجهي در برابر ديدگان مصرف كننده محصولات خود بوجود آورد)1994:14,Peters(.با توجه به آنكه افراد داراي سليقه و رضايت متفاوت هستند انجام اين كار بسيار دشوار و از ظرافت و حساسيت هاي بالا برخوردار است.به همين دليل علاوه بر توجه به عناصري همچون ظرافت، هدف از استفاده هنر گرافيك بايد ايجاد يك اثر هنري كاربردي باشد كه اهداف مشخصي را دنبال مي نمايد )1981:85,Stern(. در حقيقت هنر طراحي بسته بندي را ميتوان يكي از زيرمجموعهه اي گرافيك احساسي و هنري كاربردي براي مردم نام برد، زيرا طراح گرافيك بايد به رضايت مشتري و توليدكننده به طور همزمان بيانديشد)1995:45,Bloch(.

در برخي از بسته ها، مانند بسته هاي قوطي يا مقوا، ما نميتوانيم در داخل بسته وجود داشته باشيم و خريدار نمي-تواند كالاهاي مورد علاقه خود را ببيند.دراين وضعيت، طراح گرافيك ميتواند محصول موجود در داخل بسته را با هنر خود و طراحي مناسب گرافيك به مخاطب خود ارايه نمايد و موجب جذب مشتري براي يك خريد خوب گردد و با توجه به فراواني محصولات در بازار جهاني امروزي اين تصاوير و طرحها در بازار هدف ميتواند در سبك هاي مختلف در طراحي بسته بندي ارائه شود)1981:70,Swope(.گاهي اوقات بر اساس نياز مشتريان، استفاده از تصاوير و طرحهاي نمادين ضروري است.گاهي اوقات بسته ها نياز به تصويربرداري از يك شخصيت دارند و گاهي اوقات تصاوير واقعي و تصاوير گرافيكي داخل آن داراي نقش موثر است و در نهايت تصميم گيري نهايي به دانش طراح گرافيك بستگي دارد)1993:33,Philips & Bradshaw(.

طراحي، كاري آگاهانه و حرفه اي است.طراح بسته بندي بايد اطلاعات كامل در مورد نيازهاي مشتري داشته باشد و درك ناخودآگاه آنها در مورد محصول را بداند.پس يك طراح خوب بايد در مورد شخصيت افراد و گرايشات آنها آگاهي داشته باشد )1971:2,Schwartz(. طراحي و گرافيك يك بسته، شبيه پارچه براي يك محصول است. به همين دليل، در درجه اول، اغلب ارزش طراحي بسته بندي بيشتر از محصول درون آن است و شركتها بايد اين موضوع را در نظر بگيرند و بايد بدانند كه ارائه محصول به بازار جهاني بدون طراحي با كيفيت بالا و گرافيك بسته بندي هيچ جايگاهي را ندارد و اين مساله بارها در ايران اتفاق افتاده و هيچ استراتژي براي رفع و حل اين ضعف اتخاذ نشده است)1981:4,Weinstein(

7-اندازه و شكل بسته بندي

اندازه و شكل نيز به عنوان يك بعد حياتي ظاهر ميشود. يكي از راه هايي كه به نظر ميرسد مصرف كنندگان از اين موارد استفاده ميكنند، به عنوان يك قاعده ساده بصري براي تصميم گيري ها، حجم است. به طوركلي ، بسته هاي  بلندتر را بزرگتر.عدم تاييد اندازه بسته پس از مصرف ممكن است قضاوت مصرف كنندگان را تحت تاثير قرار دهد و در طولاني مدت نسبت به آن تجديد نظر نكنند، حتي اگر اختلاف زيادي با محصول مشابه ديده نشود &Raghubri(. Krishna,1999:44)

اندازه بسته بندي هاي مختلف به طور بالقوه با دخالت اندكي براي مصرف كنندگان متفاوت است.به عنوان مثال، براي

برخي از محصولات كم كالري، قيمت پايين ممكن است از طريق صرفه جويي در هزينه ايجاد شده توسط كاهش بسته بندي و هزينه هاي تبليغاتي امكانپذير باشد )1997:55,Prendergest& Marr(. به اين معني كه هنگامي كه كيفيت محصول براي تعيين سخت است، اثر اندازه بسته بندي قويتر است.با اين حال، بسياري از جنبه هاي ديگر بسته بندي نيز احتمالا بر ميزان درك شده تاثير ميگذارند، مانند جنبه هاي شكل بسته، رنگ، مواد و زيباييشناسي. با اين حال، هنوز در مورد هر يك از اين عوامل، تحقيقات كمي وجود دارد.

8- عناصر اطلاعاتي

يكي از وظايف اطلاعات محصول بسته بندي، ارتباط با محصول است . اطلاعات دقيق ميتواند به مصرف كنندگان در تصميم گيري خود كمك كند. يك مثال از اهميت اطلاعات، برچسب اطلاعاتي مواد غذايي است. روند تغذيه سالمتر، اهميت برچسب زدن را برجسته كرده است، كه به مصرف كنندگان اجازه ميدهد تا با احتياط به جايگزينها و انتخاب غذاهاي آگاهانه توجه كنند)2000:44,Caulson(. طرح بسته بندي ارتباط بسيار عميقي در چگونگي ارائه اطلاعات محصول دارد. يك نظرسنجي اخير بر روي برچسب اطلاعاتي مواد غذايي نشان ميدهد كه 90 درصد از پاسخ-دهندگان بيان نمودند كه پانل هاي اطلاعات تغذيهاي بايد براي همه محصولات غذايي به طور يكسان طراحي شوند تا بتوان آنها را به سرعت درك كرد )1999:66,Mitchel & Papavassiliou(.

در عين حال، اطلاعات زياد يا اطلاعات گمراه كننده و نادرست بسته بندي ميتواند باعث ايجاد سردرگمي شود. جهت

به حداكثر رساندن اطلاعات مربوط به محصولات، توليدكنندگان اغلب از فونت بسيار كوچك و متنوع استفاده مي-كنند. اين مساله خوانايي را كاهش ميدهد و گاهي اوقات باعث سردرگمي ميشود.ميچل و پاپاوسيليوو)1999( پيشنهاد ميكنند كه يكي از راه هاي اصلي مصرفكنندگان، كاهش اختلال در اطلاعات بيش از حد است كه انتخاب را محدود ميكند. با توجه به بيان كمترين ويژگي هاي اطلاعاتي و در عين حال بيان ويژگي هاي اصلي محصول در بسته بندي، احتمال آن كه مصرفكننده اشتباه كند، كاهش مييابد. سردرگمي نيز ميتواند كيفيت تصميم گيري مصرف كننده را تحت تاثير قرار دهد و ميتواند حقوق مصرف كننده را تضعيف كند.بنابراين، بين تلاش هاي شناختي و دقت تصميم گيري، تفاوت وجود دارد و تعادل بين اطلاعات و انتخابها براي كاهش مشكل تصميم گيري خريد مورد نياز است)2000:55,Hausman(.

9- علائم زيست محيطي بسته بندي

همانطور كه بيان شد جهت ارايه يك بسته بندي خوب و مناسب در بازار خريد محصول، توجه به اصول در چگونگي كاربرد ابعاد بصري و ابعاد اطلاعاتي امري ضروري است.اما امروزه با توجه به مسايل پيش آمده در زمينه آلودگي محيط زيست و تاثير بسيار زياد بسته بندي بر آن، عامل مهم ديگري نيزبايد به ابعاد بصري و اطلاعاتي افزوده شود كه در درجه اول اهميت آگاهي و دانش طراحان گرافيك را مي طلبد تا بتوانند اين موارد را در بسته بندي هاي مختلف در محصولات گوناگون به مصرف كنندگان خود ارايه دهند.

بسياري از علايم جهت ارزش گذاري زيستي برندها ابداع شده اند كه طراح بايد از طريق برجسته ساختن آنها، اين مفاهيم را به عنوان نقاط تمايز و ارزش به مصرف كننده منتقل سازد.در واقع ايجاد يك زبان بصري زيست محيطي ويژه بسته بندي محصولات كه اين امر به افراد كمك مي كند تا با آگاهي از مفاهيم آنها با هر سطحي از دانش، بتوانند خريد و انتخاب مناسب و سازگار با محيط زيست داشته باشند.اگر تمامي سازمان هايي كه به هر نحوي با طراحي، توليد و پخش محصولات در ارتباط هستند از نمادهاي گرافيكي زيست پايدار استفاده كنند و مصرف-كنندگان نيز از اهميت اعتبار اين نماد ها آگاه باشند، انديشه زيست محيطي در جامعه گسترس و توسعه خواهد يافت.

10- نتيجه گيري

براي ارائه طراحي گرافيك در بسته بندي يك محصول ، علاوه بر اطلاع رساني، ظرافت و معرفي، بايد نقش تبليغاتي داشته باشد.طراحي بسته بندي ميتواند متفاوت باشد مانند بروشور، پوستر.اين بدان معني است كه طراحي بايد جذاب باشد تا مشتريان را براي خريد يك محصول متقاعد سازد.به عبارت ديگر، طراحي گرافيكي موفق در بسته 

بندي بايد دليل خريد محصول باشد. سپس، طراحي گرافيك بايد اطلاعات بالقوه و قابل اطمينان داشته باشند. نتايج اين مطالعه نشان ميدهد، جستجوي اطلاعات و جستجوي تصوير، از الگوهاي معمول در طراحي بسته بندي در سراسر جهان مي باشند كه پاسخي است به توليدكنندگان بسته كه آن را به عنوان يك مجموعه منسجم مشاهده مي كند و به عنوان زبان بصري گويا براي محصول پنهان در بسته بندي آن محصول خود را معرفي مي كند.يك طرح و يا يك فرمول خاص و ايده آل براي كل بازار وجود ندارد، اما بسته مؤثرتر نيازمند رعايت اصول اوليه طراحي در بسته-بندي است تا بتواند جايگاهي جهت حضور در بازار پر جنب و جوش امروزي داشته باشد و رابطه بين انتخاب مصرف-كنندگان در بخش هاي مختلف بازار و ويژگي هاي طراحي بسته بندي، يك مسئله كليدي است كه بازاريابان محصولات بسته بندي براي توسعه استراتژيهاي بازاريابي موثر، درك كنند.

منابع و مراجع

ابراهيمي، الهام. )1388( .بررسي تاثير ابعاد بصري و اطلاعاتي بسته بندي بر تصميم گيري خردياران شامپوهاي توليد داخل.پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده مديريت، دانشگاه تهران.استيري، مهرداد. )1386(.بررسي رابطه ميان بسته بندي و رفتار مصرف كنندگان محصولات غذايي.پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده مديريت، دانشگاه تهران.بروجني، اختر. )1380(.تعيين موانع توسعه صادرات صنايع دستي.پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.رحمتي، ياسر. )1385(.بسته بندي صنايع دستي در ايران صفر است.روزنامه ايران، شماره3574.رحمتي، ياسر. )1386(.بسته بندي راهكاري مناسب براي رضايت مشتري.نشريه دست ها و نقش ها، شماره12، صص43-52.سلطاني، سعيد. )1374(.بررسي عوامل موثر در تهيه بسته بندي صنايع دستي.دانشگاه هنر.مشرف جوادي، شهين. )1382(.تعاوني هاي گردشگري؛ بخشي مناسب براي كارآفرين.نشريه ي تعاون، شماره149، صص11-19.نادري، ابوالقاسم.خوي، احمد.حكيمي، شيرين. )1384(.بررسي مسائل و مشكلات صادرات غيرنفتي.نشريه جهان اقتصاد، شماره8، صص22-31.

Coulson,Neil.S. (2000) .Anapplicationofthestagesofchangemodeltoconsumeruseoffoodlabel.British Food Journal, Vol. 102 No. 9, pp. 661-8.
Hausman, Angela. (2000) .Amulti- methodinvestigationofconsumermotivationsinimpulsebuyingbehavior .Journal of Consumer Marketing, Vol. 17 No. 5, pp. 403-19.

Madden, J.Thomas., Hewett, Kelly. and Roth, Martin.S. (2000) .Managingimagesindifferentcultures: across-national study of colour meaning and preferences .Journal of InternationalMarketing, Vol. 8

No. 4, pp. 90-107.
Mitchell, V.W. and Papavassiliou, V. (1999) . Marketingcausesandimplicationsofconsumerconfusion.Journal of Product & Brand Management, Vol. 8 No. 4, pp. 319-39.
Raghubir, Priya. and Krishna, Aradhna. (1999).Vitaldimensionsinvolumeperception: can the eye fool thestomach?.Journal of Marketing Research, Vol. 36 No. 3, pp. 313-26.
Rettie, Ruth. and Brewer, Carol. (2000). Theverbalandvisualcomponentsofpackagedesign. Journalof Product & Brand Management, Vol. 9 No. 1, pp. 56-70.
Bloch, Peter.H. (1995). Seekingtheidealform: productdesignandconsumerresponse. Journal of Marketing, Vol. 59, pp. 16-29.
Gazzinga, M.S., Bogen, J.E. and Sperry, R.W. (1965). Observationsonvisual perception after disconnexion of the cerebral hemispheres in man.Brain, Vol. 88, pp. 221-36.
Kimura, Doreen. (1966). Dualfunctionasymmetryofthebraininvisualperception.Neuropsychological, Vol. 4, pp. 275-85.
Philips, Bradshaw. (1993). Howcustomersactuallyshop: customer interaction with the point of sale. Journal of the Market Research Society, Vol. 35 No. 1 pp. 51-62.
Peters, Michel. (1994). Goodpackaginggetsthroughtoficklebuyers. Marketing, 20 January, p. 8. Schwartz, Darnato. (1971). Evaluatingpackaging. Journal of Advertising Research, Vol. 11, pp. 29- 32.
Stern. Walter. (1981). Packagedesignresearch: thestateoftheart. inStern, W. (Ed.), HandbookofPackageDesignResearch, JohnWileyandSons, NewYork, NY, pp. 2-22.
Swope, Wiley. (1981). Visiometrictesting: howapackagecommunicates.inStern, W. (Ed.), Handbook of Package Design Research, John Wiley and Sons, USA, pp. 141-8.
Weinstein, Hansen. (1981). Brainwaveanalysis: thebeginningofthefutureofpackagedesignresearch. inStern, W. (Ed.), HandbookofPackageDesignResearch, JohnWileyandSons, New York, NY, pp. 492- 505.
Estiri, Mehrdad.(2010). Food products consumers behaviors: The role of Packaging Elements. Journal of Applied Sciences, Vol:7,10.
Kotler,Philip. Armstrong, Gary. (2008). Priciples of marketing.New Jersey, Prentice Hall. Kotler,Philip. Armstrong, Gary. (2005). Principle of marketing,India, Prentice Hall.
Rettie, Ruth. and Brewer, Carol. (2000) . The verbal and visual components of package. Journal of Product & Brand Management, Vol:1,7.
Vila, Matcoln. &Ampuero, Orion. (2007). Consumer perceptinos of product packaging. Journal of Consumer Marketing, Vol:23, 2.
Yang, Raghubir. (2005). Can bottes speak volums? The effects of packaging shape on how much to buy. Journal of Retailing, Vol:8, 4.
Karimi, Mahdieh, and Rahmani. (2013) .The Study of Relationship between Packaging Elements and Purchase Behavior: Consumers of Food, Cosmetics and Health Products interdisciplinary journal of contemporary research in business, Vol:5, 3.
Mitul, M,Deliya. Bhavesh, J,Parmer (2012).Role of packaging on consumer buying behavior- patan district. Global. Journal of Management and Business Research Vol:12, 10.
Smith, Lisa F, Smith, Heffrey. (2006). The Nature and Growth of Aesthetic Fluency.Sage. Journal: 47-58.

Abstract

Package plays an important role in selling a product and success in exporting and importing to the global market, and this is undeniable by increasing commodity production and sales. The design of packaging with appropriate images can lead to the success of a product similar to that of other competitors, and this is a problem that has had many challenges in Iran. In a package, beautiful and colorful images can attract customers and can stimulate people to buy a good and tempting product even for a single time, and this makes it essential to use a photo. Make Additionally, if images and designs in packages are defined as continuous processes, they can become the brand of that product. In this situation, the willingness to buy in consumer-oriented is through the development of packaging graphics.

This research has been conducted in qualitative and library and observational studies and explores what factors are important in designing product packaging and in consumer purchasing decisions can have an impact. Have.
The results of the research show that in order to achieve effective communication goals, visual and informational elements along with the knowledge of consumer psychology should be taken into account in order to understand the manufacturers of consumer responses to their packages. And graphic designers will be able to market high-end packages in the market.

Keywords:Ecological behaviour, Recycling, Ecological informative signs, Packaging, Ecological literacy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالی دارید ؟ در واتس اپ با ما گفتگو کنید
پشتیبانی آنلاین : WhatsApp
معمولا در عرض چند دقیقه پاسخگو خواهیم بود. با سپاس از شکیبایی شما